HAKKIMIZDA

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) sosyal demokrasinin ülkemiz koşullarında değerlendirilip geniş toplum kesimlerinde yaygınlaştırılmasına ve katılımcı demokrasinin her alanda gelişimine katkı sağlamak amacıyla 1998 yılında kuruldu.
Derneğimiz, siyasi yaşamımızda katılımcı ve aktif yurttaşların çoğalması sürecine anlamlı katkılarda bulunmaktadır. Özellikle, gençlerimizin kaliteli demokrasi talebini karşılayabilmek için özgürce tartışabilecekleri ve bilgi üretecekleri ortamlar oluşturmaktadır. Özetle dernek, çalışmalarıyla “Yeni Bir Siyaset Kültürü”nün ve “Katılımcı Demokrasi”nin oluşmasını ve gelişmesini gözetmektedir.

SDD İLKELERİ

Sosyal Demokrasi Derneği;

1. Cumhuriyetin yaşatılmasını; laik, demokratik ve sosyal hukuk devletinin güçlendirilmesini, ülkenin bağımsızlığının korunmasını, vazgeçilmez hedefleri arasında sayar.

2. İnsan onuruna en yaraşan rejim olarak demokrasiyi savunur.

Demokrasinin yalnız bir rejim biçimi değil aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğuna inanır. Toplum yaşamının her bölümünde demokrasinin gerekliliğini savunur. Özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı demokrasinin ülkemizde bütün kurum ve kuralları ile yerleşmesi yolundaki çabalara destek verir. Ülkede sivil toplum hareketinin gelişmesi, toplumun örgütlenme düzeyinin yükseltilmesi için çalışır.   Etkin, katılımcı ve sorumlu yurttaşlık bilincinin geliştirilmesini amaçlar.

3. Toplumsal barışın ancak toplumsal adalet ile sağlanabileceğine inanır.

Toplumsal adaletin gereği olarak toplumdaki bütün eşitsizliklere karşı çıkar. Her alandaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kaldırılmasını; eğitim, sağlık vb. hizmetlerden herkesin yararlanabilmesini hedefler. Bölgeler arasındaki gelişme farklılıklarının bir an önce giderilmesi; etnik köken, dil, din, mezhep, cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün yurttaşlarımızın toplumsal ve siyasal yaşama katılması önündeki engellerin kaldırılması için çaba sarf eder.

4. Ülkemizdeki bozuk gelir dağılımını düzeltmenin toplumsal adaleti sağlama yolundaki temel adım olduğuna inanır.

Ancak adil paylaşımı amaçlamanın tek başına yeterli olamayacağının, bunun yanında ekonomik büyümeyi sağlamanın da sosyal demokratların öncelikli görevi olduğunun bilincindedir. Çalışma çağındaki tüm bireylerin bilgi ve yeteneğine göre iş bulabilmesinin; çalışanlar ve çalışamayanlar ile emeklilerin onurlu bir yaşam sürebilmelerinin ancak güçlü bir ekonomide mümkün olacağını bilir. O nedenle uluslararası rekabet gücüne sahip bir ekonomiye ulaşmayı temel hedefleri arasında sayar. Güçlü bir ekonominin, aynı zamanda bağımsızlığımızın güvencesi olduğunu bilir.

5. Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırarak, uluslararası camianın onurlu bir üyesi yapmayı ve ülkemizin bu konumunu sürekli olarak korumayı vazgeçilmez hedef sayar.

Bu amaçla bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmelerin getireceği siyasal,  kültürel, ekonomik değişimi; bu değişimin ülkemize yansımasını yakından izler ve sol dünya görüşünün gereği olarak, ülkede değişime öncülük etme sorumluluğunu taşır.

6. Yaşamakta olduğumuz olumsuzlukların, ülkede egemen olan siyaset anlayışının ve siyaset yapma biçiminin kaçınılmaz sonucu olduğunun bilincindedir.

Siyasal süreçteki tıkanmanın aşılması ve siyasetin çözüm üretir hale gelebilmesi için öncelikle ülkede yeni bir siyaset kültürünü oluşturmanın, yeni bir siyaset anlayışını egemen kılmanın gerekli olduğuna inanır. Siyasetin kişisel çıkarlar için değil ülkeye hizmet için yapılmasını; ülkede temiz toplum, temiz siyaset anlayışının yerleştirilmesini savunur.

7. Aklın ve bilimin öncülüğünü rehber kabul eden Atatürkçü düşüncenin gereği olarak, toplumsal yaşamın her alanında bilginin üstünlüğünü ve özgür düşüncenin vazgeçilmezliğini savunur.

Düşüncelerin özgürce dile getirilebilmesine olanak sağlama yolundaki bütün çabalara katkıda bulunmayı görev sayar. Önyargılar yerine özgür düşünceye ve bilgiye dayalı tartışmaların düşünceleri zenginleştireceğine, toplumsal gelişmeyi hızlandıracağına inanır.

8. Bu ilkeler ışığında hazırlanan ve “Nasıl Bir Türkiye?” başlığı altında sıralanan hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için sosyal demokrat düşüncenin ülkemizde yaygınlaştırılıp güçlendirilmesini ve iktidar olmasını amaçlar